Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Bachelor of Science in Accountancy (New Curriculum Syllabi)


COMMON BUSINESS & MANAGEMENT EDUCATION COURSES

UNITS

BMOPMG

Operations Management

3.0

BMSTRA

Strategic Management

3.0

TOTAL COMMON BUSINESS & MANAGEMENT EDUCATION COURSES

6.0

 

CORE ACCOUNTING EDUCATION COURSES

UNITS

ACPACO

Financial Accounting for Business Organizations

 6.0

ACLAW1

Law on Obligations & Contracts

 3.0

ACLAW2

Business Laws and Regulations

 3.0

ACLAW3

Regulatory Framework and Business Issues I

 3.0

ACLAW4

Regulatory Framework and Business Issues II

 3.0

ACMGSC

Management Science

 3.0

BAINTB

International Business and Trade

 3.0

ACAREM

Accounting Research Methods

 3.0

ACINTRN

Accounting Internship (400 hours)

 6.0

ACARES

Accountancy Research

 3.0

ACSTAT

Statistical Analysis with Software Application

 3.0

BASORG

Governance, Business Ethics, Risk Management & Control

 3.0

ACECO1

Managerial Economics

 3.0

ACECO2

Economic Development

 3.0

ACFRAM

Conceptual Framework and Accounting Standards

 3.0

ACINAC1

Intermediate Accounting 1

 6.0

ACINAC2

Intermediate Accounting 2

 6.0

ACINAC3

Intermediate Accounting 3

 3.0

ACFNMK

Financial Markets

 3.0

ACFNMG

Financial Management

 3.0

ACAIS1

Accounting Information System

 3.0

ACITAP

IT Application Tools in Business

 3.0

ACCOS1

Cost Accounting and Control

 3.0

ACCOS2

Strategic Cost Management

 3.0

ACCOS3

Strategic Business Analysis

 3.0

ACTAX2

Business  and Transfer Taxation

 3.0

ACTAX1

Income Taxation

 3.0

TOTAL CORE ACCOUNTING EDUCATION COURSES

93.0

 

PROFESSIONAL COURSES

UNITS

ACAUDT

Auditing and Assurance Principles

 3.0

ACAUDP1

Auditing and Assurance: Concepts and Applications 1

 3.0

ACAUDP2

Auditing and Assurance: Concepts and Applications 2

 3.0

ACAUDP3

Auditing and Assurance: Specialized Industries

 3.0

ACACIS

Auditing in a CIS Environment

 3.0

ACAFAR1

Accounting for Special Transactions

 3.0

ACAFAR2

Accounting for Business Combinations

 3.0

ACAFAR3

Accounting for Government and Non-profit Organizations

 3.0

ACHUBE

Human Behavior in Organization

3.0

ACUFRS

Updates in Financial Reporting Standards

3.0

ACOPAUD

Operations Auditing

3.0

ACVALCO

Valuation Concepts and Methods

3.0

ACINTG1

Integrative Course 1 (TAX)

3.0

ACINTG2

Integrative Course 2 (MAS)

3.0

ACINTG3

Integrative Course 3 (Regulatory Framework and Business Transactions)

3.0

ACPRAC1

Practical Accounting 1 (FAR)

4.0

ACPRAC2

Practical Accounting 2 (AFAR)

4.0

TOTAL PROFESSIONAL COURSES

53.0

 

Announcements


Jan 3

Enrollment for 2nd Semester, AY 2022-2023

Read more...
Nov 21

Research Culminating Activities for AY 2022 - 2023

Read more...
Jul 16

Enrollment for 1st Sem, AY 2022 - 2023

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.