Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

BSBA Major in Marketing Management : Electives


CHINWD - Chinese Wordprocessing

The Cang Jie input method is a system by which Chinese characters may be entered into a computer by means of a standard keyboard. It is based on the graph logical aspect of the characters wherein each basic, graphical unit is represented by a basic character component, of which there are 24 in all, each mapped to a particular letter key on a standard QWERTY keyboard. Cangjie is one of the very few input methods that can be found on most modern personal computers without the user having to download or install any additional software. CangJie allows keying even if you do not know the pronunciation of characters. CangJie, therefore, helps students of Chinese to remember characters’ shapes and structure.

Pre-requisite/s : COMTEC

Credits : 3.0 Units

  

PRESKI - Presentation Skills

This course introduces students to the concept of effective communication and helps them develop the skills and acquire the knowledge required for an effective business presentation. Students shall develop the ability to speak effectively in various situations, including speaking impromptu, negotiation, etc.

Pre-requisite/s : ENGL102

Credits : 3.0 Units

  

GRAVID - Graphics and Video Editing (GRAVID)

The course provides students with an overview of the various multimedia tools used in text, graphics, audio, animation, and video. Students are expected to develop an understanding of how such technology can be applied to education and industry settings.

Pre-requisite/s : COMAPL

Credits : 3.0 Units

  

PROJMA - Project Management

The course describes the attributes that characterize a project, the five steps of the project management process, and the variables involved in the project management process.

Pre-requisite/s : PRIMAR, PRIMAO

Credits : 3.0 Units

  

ECOMIM - E-Commerce and Internet Marketing

Electronic Commerce is a modern business methodology that addresses the needs of organizations, merchants, and consumers to cut costs while improving the quality of goods and services and increasing the speed of service delivery. In this course, students will examine critical information technologies that provide a basis for electronic commerce, and their application in a variety of sectors and industries. It will begin with coverage of the tools, skills and business concepts that surround the emergence of electronic commerce and the consequences of applying these information technologies to different commercial processes from both an operational and strategic perspective. It will also explore several of the problems surrounding electronic commerce such as security, privacy, content selection and rating, intellectual property rights, authentication, encryption, acceptable use policies, and legal liabilities.

Pre-requisite/s : COMAPL

Credits : 3.0 Units

  

FRAN01 - Franchising Management 

This course deals with the system of franchising as a form of business venture and explores the rapid growth of franchising as a method of doing business. It aims to provide the students with the necessary knowledge and framework of franchise operations and development. Topics include an overview of franchising, recognizing the right franchise opportunities, strategic planning in franchising, franchise business operation process, location and site selection, and financing, marketing, and managing the franchised business.

Pre-requisite/s : PRIMAO, PRIMAR

Credits : 3.0 Units

  

SALACT - Sales, Agency, and Credit Transactions

This course deals with the law on sales covering contracts for the sale of goods including nature, forms, and requisites, distinguished from dacion en pago, cession in payment, contract for a piece of work, and barter; earnest money as distinguished from option money; rights/obligations of vendee and vendor; remedies of unpaid seller; warranties; sale with a right to repurchase or conventional redemption and legal redemption; sale on credit; installment sales (personal-property- Recto Law, real property- Maceda law). It also covers the law on agency; its nature, form and kinds; obligation of the agent and the principal; and modes of extinguishments. Also discussed are laws on credit transactions such as loan, deposit, guarantee, pledge, real mortgage, antichresis, and chattel mortgage. Other relevant laws on commerce and trade such as law on investments shall also be discussed.

Pre-requisite/s : OBLCON

Credits : 3.0 Units

  

PROMAN - Production and Operations Management

This course gives an overview of the techniques, methods, and processes involved in production management. It familiarizes students with core operational activities and covers measurement, purchasing, and production concepts and applications in manufacturing and service businesses. It will integrate the numerous activities and processes necessary to produce products and services in a highly competitive global environment. At the end of the course, students should have a deeper understanding of the role production/ operations management plays in the decision-making process.

Pre-requisite/s : PRIMAO

Credits : 3.0 Units

  

BUSTAX - Business Taxation

This course involves an intensive study of the business and transfer tax system, including the value-added tax, percentages taxes, estate tax and gift tax.  The relationship between these business and transfer taxes are also emphasized.  The policy underpinnings of wealth transfer taxation, and the reasons for the recent erosion in its political support, will be explored. 

Pre-requisite/s : PRITAX

Credits : 3.0 Units

  

FAMBUS - Managing the Family Firm/ Family Business Management

This course enables students to understand how family businesses operate in the country. The course touches on the dynamics of the family within the business, transfer of ownership, professionalism, and succession.

Pre-requisite/s : PRIMAO, PRIMAR

Credits : 3.0 Units

  

MISYST- Management Information System

This course introduces the student to the concept of the information system - how it is used in business, why it is used, and how the resulting information can affect the learners' lives personally in the context of the kinds of organizations in which they are likely to work. MIS is not a programming course. This course aims to create informed users of information systems and to prepare students for further study in the area. It will examine the technological components of Computer- Based Information System and explore how systems are used in organizations, including areas that apply across all organizations and typical usage patterns in certain types of organizations. Information systems shall be discussed from the viewpoint of both MIS management and general management.

Pre-requisite/s : PRIMAO, COMAPL

Credits : 3.0 Units

Announcements


Sep 19

Midterm Examination Schedule for 1st Semester A.Y. 2023-2024

Read more...
Jul 14

Enrollment Guidelines (1st Semester A.Y. 2023-2024): Higher Education Division

Read more...
Jun 26

Guidelines for 2023 Commencement Exercises

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.