Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

BS Entrep : Specialized Courses


FRAN01- Franchising

This course deals with the system of franchising as a form of business venture and explores the rapid growth of franchising as a method of doing business. It aims to provide the students with the necessary knowledge and framework of franchise operations and development. Topics include an overview of franchising, recognizing the right franchise opportunities, strategic planning in franchising, franchise business operation process, location and site selection, and financing, marketing, and managing the franchised business.

Pre-requisite/s : PRIMAO, PRIMAR

Credits : 3.0 Units

  

INMARK - International Marketing

The course familiarizes students with the major factors that shape international marketing decisions.  It seeks to provide the student with a holistic view of marketing management, as applied to global settings. The student shall learn about the forces that influence and shape the global marketing environment and how to respond to them. They shall be trained to design and apply marketing strategies for and to foreign markets.

Pre-requisite/s : PRIMAO, PRIMAR

Credits : 3.0 Units

  

ECOM001 - E-Commerce

Electronic Commerce is a modern business methodology that addresses the needs of organizations, merchants, and consumers to cut costs while improving the quality of goods and services and increasing the speed of service delivery. It will begin with coverage of the tools, skills and business concepts that surround the emergence of electronic commerce and the consequences of applying these information technologies to different commercial processes from both an operational and strategic perspective. It will also explore several of the problems surrounding electronic commerce such as security, privacy, content selection and rating, intellectual property rights, authentication, encryption, acceptable use policies, and legal liabilities.

Pre-requisite/s : COMAPL

Credits : 3.0 Units

  

FAMBUS - Managing the Family Firm / Family Business Management

This course enables students to understand how family businesses operate in the country. The course touches on the dynamics of the family within the business, transfer of ownership, professionalism, and succession.

Pre-requisite/s : PRIMAO, PRIMAR

Credits : 3.0 Units

  

BUSCON - Small Business Consulting

This course focuses on the opportunities and problems of a small enterprise. It discusses the client-centered approach to consulting and the role of the consultant in helping the small business grow.

Pre-requisite/s : PRIMAO, PRIMAR

Credits : 3.0 Units

  

RETAMA - Retail Management

This course provides the student with a more thorough understanding and appreciation of retailing, the retail environment, and the issues and developments in the industry. Students shall be exposed to practical applications of retailing policies, methods, and procedures for both small and large operations. Fundamental retail management concepts shall be tackled within a conceptual, theoretical, practical, and strategic framework.

Pre-requisite/s : PRIMAO, PRIMAR

Credits : 3.0 Units

  

INTBUS - International Business

This course introduces students to the world of international business and management by studying cultural and economic influences, government, and business structures in the global economy.  Students will also learn about trade relations, international finance, legal, labor agreements, and trade agreements.

Pre-requisite/s : PRIMAO, PRIMAR

Credits : 3.0 Units

  

SERVMA - Services Marketing

This course addresses the challenges professionals and organizations face in creating and delivering high quality services. Key frameworks, concepts, and applications in services marketing shall be addressed. Students shall learn to analyze customer/client requirements, measure service quality, and design, promote, and deliver good service.

Pre-requisite/s : PRIMAO, PRIMAR

Credits : 3.0 Units

  

PROSAL - Professional Salesmanship

This course focuses on basic sales skills with an emphasis on understanding selling and sales trends in a competitive and diverse business environment. Students will determine their personal motivation for a sales career, and assess their capabilities and potential for success in sales.  They will also gain valuable skills for personal and professional excellence.

Pre-requisite/s : PRIMAO, PRIMAR

Credits : 3.0 Units

  

ADVESA - Advertising and Sales Promotion

This course approaches advertising and sales promotion from an integrated marketing communication (IMC) perspective by coordinating all of the promotional mix elements to develop effective communication programs. As such, tools such as advertising, sales promotion, public relations, personal selling, direct marketing, and interactive marketing will be explored. Students will learn to apply theories in IMC management, utilizing them as tools to achieve the company’s communication objectives.

Pre-requisite/s : PRIMAO, PRIMAR

Credits : 3.0 Units

  

MISYST - Management and Information System

This course introduces the student to the concept of the information system - how it is used in business, why it is used, and how the resulting information can affect the learners' lives personally in the context of the kinds of organizations in which they are likely to work. MIS is not a programming course.  This course aims to create informed users of information systems and to prepare students for further study in the area. It will examine the technological components of Computer- Based Information System and explore how systems are used in organizations, including areas that apply across all organizations and typical usage patterns in certain types of organizations. Information systems shall be discussed from the viewpoint of both MIS management and general management.

Pre-requisite/s : PRIMAO, PRIMAR, COMAPL

Credits : 3.0 Units

Announcements


Sep 19

Midterm Examination Schedule for 1st Semester A.Y. 2023-2024

Read more...
Jul 14

Enrollment Guidelines (1st Semester A.Y. 2023-2024): Higher Education Division

Read more...
Jun 26

Guidelines for 2023 Commencement Exercises

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.