Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Lecture Series Part 3: “Bridging the Industry-Academe Gap” with Mr. Benjie Yap


CKS College seeks to bring together experts from various disciplines in forums where healthy exchanges of ideas can be undertaken. The third  seminar in the Lecture Series entitled: “Bridging the Industry-Academe Gap” was conducted last Thursday, March 1, 2018. The seminar featured the Chief Executive Officer and Chairman of Unilever Philippines, Mr. Benjie Yap.


Mr. Yap shared his experiences, and learnings, as well as the various challenges he faced, throughout his 20-year career in his company. According to him, effective interpersonal and professional relationships with colleagues serve as a foundation for success and leads to career satisfaction. It doesn’t only produce a good working environment, but it also encourages positive networks.

A very down-to-earth person, Mr. Benjie Yap reminded the audience that positions and ranks must not be the priority and should not serve anyone's personal end.
Each should be respected for the role he plays in the organization. He also emphasized the importance of continuous learning in the workplace. The more employees know, the more they can contribute to the success of the company. Lastly, he mentioned that one must accept failure and must seek ways to improve. Failure is inevitable in life, but how we overcome challenges and use them to our advantage is what really matters. 

A proud alumnus of CKS College. Mr. Yap is an epitome of how humility, hard work, and a strong value system can help one turn challenges into stepping stones towards success.    

Announcements


Feb 18

Schedule of Midterm Exams for 2nd Sem, AY 2019-2020

Read more...
Nov 26

Updates on Subject Offerings and Room Assignments for 2nd semester 2019-2020

Read more...
Nov 12

Enrollment for SY 2019-2020, 2nd Semester

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.