Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

BSBA : Basic Business Core


ACT102M - Fundamentals of Accounting 1

This introductory course exposes the business student to the nature, scope and functions of the accounting discipline.  It deals primarily with the accounting process of transforming raw economic data into useful financial accounting information.  Typical transactions, documents and accounting problems of a single proprietorship engaged in a service or merchandising business provide the framework for discussion.  The concepts of internal control and computerized accounting system will be initially introduced in this course.  This is a foundation course, thus, emphasis is placed on understanding the concepts, rather than merely on developing procedural skills.

Pre-requisite/s : None

Credits : 6.0 Units

  

COMAPL- Business Computer Application

This course is designed to teach students the theoretical approach to information technology and management information systems within a business/computer science environment.  Practical business computer applications will emphasize word processing and spreadsheets. It will prepare the students in the application of office productivity software that are used in the industry.  Lectures, hands-on activities, and projects shall expose the students to the actual functions of the software.

Pre-requisite/s : COMTEC

Credits : 3.0 Units

  

BUSCOM - Business Communication

This course focuses on the correct use of the English language as a tool that shapes effective communication, both written and spoken, in the business world. It tackles the fundamentals of technical writing which provide students with adequate writing practice through the process beginning from prewriting, writing and rewriting stages of different technical papers in particular business letters and reports.

Pre-requisite/s : ENGL101, ENGL102

Credits : 3.0 Units

  

BASFIN - Basic Finance

This course will focus on what business firms should do to achieve their financial goals and how they can optimize the owners’ wealth. Key topics include finance function, the operating environment of finance, time value of money, risk and return, tools of financial analysis and planning, utilization of funds, acquisition of funds, credit and banking, financial intermediaries, financial markets, foreign exchange markets, and monetary policy.

Pre-requisite/s : None

Credits : 3.0 Units

  

PRIMAO- Principles of Management and Organization

This course is an introduction to the management functions: planning, organizing, leading, and controlling. It will focus on the theories and fundamental concepts of management and emphasize the basic roles, skills and functions of management, with special emphasis on managerial responsibility for effective and efficient achievement of goals. Topics such as social responsibility, managerial ethics, and the importance of multi-national organizations shall also be discussed. Furthermore, the class will cover the evolution of management thought, function, and practice, and will emphasize current approaches and emerging trends.

Pre-requisite/s : None

Credits : 3.0 Units

  

HUBEOR - Human Behavior in Organizations

This course is designed to give students the basic knowledge of human behavior needed to create a more effective organizational environment. The course shall be broken down into three segments: (1) the behavior of individuals in organizations, (2) group behavior in organizations, and (3) how these behaviors affect the overall performance of organizations. Particular emphasis will be placed on individual differences, attitude, motivation, job satisfaction, communication, leadership, stress, change, and organizational culture.

Pre-requisite/s : PRIMAO, GENPSY

Credits : 3.0 Units

  

PRIMAR - Principles of Marketing

The course gives the student a deeper understanding of core marketing concepts, activities, and applications, and identifies the role of marketing management in developing competitive advantage for business and service establishments.  It also aims to develop the student’s ability to appreciate and use contemporary models in marketing management for sound decision making. Students shall be trained to design and implement product, price, place, and promotion strategies, in order to help a company achieve its strategic and financial objectives, while at the same time, develop and sustain long term customer relationships.

Pre-requisite/s : None

Credits : 3.0 Units

Announcements


Nov 28

Final Examination Schedule 1st Sem. A.Y. 2023-2024

Read more...
Sep 19

Midterm Examination Schedule for 1st Semester A.Y. 2023-2024

Read more...
Jul 14

Enrollment Guidelines (1st Semester A.Y. 2023-2024): Higher Education Division

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.